Vejledning om afsoning på Statsfængslet på Søbysøgård

Fremmøde

Du skal møde på det på indkaldelsen angivne tidspunkt. Dette tidspunkt er i reglen senest kl. 11.30, og tidspunktet for fremmøde er gældende uanset om du bliver kørt af pårørende eller ankommer med offentlig transport.

Ved ankomst henvender du dig ved hovedvagten afd. E. Se skilteanvisningen på stedet.

 

Kørsels-vejledning

Hvis du køres i bil af pårørende/bekendte:

Hvis du ankommer fra Odense-siden skal du køre ad rute 43 Odense – Faaborg.

Efter Nr. Lyndelse kører du til højre mod Nr. Søby. I Nr. Søby drejes der til højre mod Søbysøgård.

 

Hvis du kommer fra Svendborg-siden kører du ad den nye motorvej til afkørsel Årslev. Her kører du mod Nr. Lyndelse/Faaborg. I rundkørslen syd for Nr. Lyndelse køres mod Faaborg og kort efter til højre mod Nr. Søby. I Nr. Søby drejes til venstre v/Odensevej – herefter følges skiltene til Søbysøgård.

 

Med offentlig transport:

Hvis du benytter bussen fra Odense Banegård, tager du Fynbus rute 141, Odense/Faaborg. Du skal bede om at blive sat af ved Gartnervænget i Nr. Søby. Herefter skal du gå fremad til gadekæret og til højre der, hvorefter alleen til fængslet ligger ca. 500 fremme (ved søen)

 

Kommer du fra Svendborg-siden tager du tog mod Odense. I Odense skiftes til forbindelse mod Faaborg og beskrivelse som ovenfor følges. Der findes ingen direkte forbindelse fra Svendborg til Nr. Søby.

 

Se i øvrigt indkaldelsen vedr. rekvirering billet.

 

Legitimation

Du skal medbringe tilsigelsen, sygesikringsbevis og legitimation med billede (pas, ID-kort el.lign.)

 

Ændring af afsoningsstedet

Afsoningsstedet kan blive ændret, hvis der ikke er plads, eller af andre særlige grunde.  Afsoningsstedet kan samtidigt ændres fra åben til lukket institution, hvis du møder beruset eller/og påvirket samt hvis du udebliver eller møder for sent frem til afsoning.

Der henvises i øvrigt til indkaldelsen for yderligere oplysninger.

 

Rådgivning

 Inden du møder til afsoning, kan du tale med din forsvarer om mulighederne for udsættelse eller benådning. Du kan få rådgivning om personlige og sociale forhold på bistandskontoret eller i den lokale afdeling af Kriminalforsorgen.

 

Udsættelse

Der henvises til indkaldelsen for information om udsættelse.

 

Udeblivelse og forsinkelse

Hvis du udebliver, vil du blive anholdt af politiet.

Opmærksomheden henledes på, at det tillægges betydning ved vurderingen af risikoen for misbrug af en eventuel senere udgangstilladelse, hvis du ikke er mødt frem i overensstemmelse med indkaldelsen. Der ikendes 3 måneders udgangsspærring + bøde på 1000 kr. ved for sent fremmøde. Se i øvrigt indkaldelsen.

 

Indkvartering

Indkvartering sker som udgangspunkt på enkeltmands-stuer. Stuen er det eneste sted, der må ryges indendørs. Pr.1.april 2017, må der kun ryges udenfor.

 

Private ejendele, beklædning og penge

Du skal selv medbringe: Toiletartikler og privat tøj (herunder evt. sportstøj).

Fængslet udleverer: Sengelinned, håndklæder samt arbejdstøj.

Penge: Fængslet er kontantløst. Kontanter udleveres kun i forbindelse med udgang, frigang og besøg m.v. De må højest have kr. 3.000,-, som skal opbevares i en aflåst boks. Hvis Du medbringer kontanter, er der mulighed for at indsætte dem på en personlig konto i fængslet med henblik på købmandshandel, som foregår via bestilling på nettet.

Det er ikke tilladt at medbringe: Dyner og puder, fotografiapparater, MP3 afspillere, personsøgere, computer, TV, radio eller nogen form for mad- og drikkevarer.

Cigaretter og øvrige tobaksvarer må kun medbringes i det omfang, der svarer til 1-2 dages forbrug.

Du kan benytte dit private tøj under opholdet, og der er vaskemaskiner og tørrefaciliteter på alle afdelinger.

Medbragte og tilsendte ejendele udleveres på eget ansvar.

Effekter vil blive gennemgået af personalet. De skal påregne personundersøgelse ved ankomst.

 

Mobiltelefon

Det er ikke tilladt at være i besiddelse af og benytte egen mobiltelefon under afsoningen. Der er dog mulighed for at have en mobiltelefon liggende i en aflåst værdi boks – på eget ansvar. Denne mobiltelefon kan medbringes på orlov og i forbindelse med frigang. Det er muligt at købe en ”fastmonteret” mobiltelefon til en pris af ca. kr. 175,-, heri benyttes eget SIM kort, som kan medbringes/udtages af medbragt mobiltelefon. Mobiltelefoner, som ved ankomsten ikke anbringes i den personlige boks, inddrages og konfiskeres og der ikendes udgangsspærring på 3 måneder samt en bøde, såfremt de findes i fængslet.

 

Indkøb

Du skal under afsoningen selv sørge for forplejning. Det skal pointeres, at mad og drikkevarer ikke må medbringes til afsoningen. Der handles via nethandel. Du vil få nærmere information om dette ved ankomsten.

 

TV og radio

Der er TV i de fælles opholdsrum. Endvidere forefindes TV og minianlæg på alle stuer. Disse kan lejes for et mindre beløb pr. uge.

Biler

Private køretøjer må ikke medtages eller parkeres ved fængslet under opholdet. Ej heller midlertidigt.

 

Medicin og lægebistand

Hvis du afsoner en dom på under 3 måneder, skal du selv medbringe egen lægeordineret medicin til den fulde periode, du skal afsone. Der henvises til straffuldbyrdelseslovens § 45 om sundhedsmæssig bistand.

Ved afsoning i mere end 3 måneder får du medicin udleveret i fængslet.

Husk ved ankomsten til fængslet altid at aflevere al medbragt medicin, da denne ellers vil blive konfiskeret.

Der er tilknyttet 3 sygeplejersker og en læge til Søbysøgård Fængsel. Sygeplejerskerne har konsultation på hverdage og lægen træffes én dag ugentligt. I akutte tilfælde konsulteres lægevagten.

Husk derfor sygesikringsbevis.

Der er ligeledes mulighed for gennem sygeplejersken at træffe aftale om psykiatrisk bistand hos en psykiatrisk konsulent, som kommer efter behov (i reglen een gang månedligt).

Det er kun afsonere, som forventes at have en opholdstid på over 3 mdr. i fængslet, som har adgang til tandlægebehandling hos tandlægen tilknyttet Søbysøgård, og det kun i de specifikke tilfælde, hvor der gives tilskud fra den offentlige sygesikring.

Nødbehandling dvs. behandling af akutte, behandlingskrævende tandtilstande finder dog sted uanset afsoningens længde.

 

Kontanthjælpsmodtagere m.v.

Hvis du under afsoningen modtager kontanthjælp eller sygedagpenge, har fængslet pligt til at underrette kommunen. Endvidere underrettes kommunen, hvis du ved indsættelsen får social pension, og hvis opholdet strækker sig ud over den måned, der følger efterindsættelses-måneden.

 

Husleje

Hvis du ønsker hjælp til at der søges om økonomisk hjælp til betaling af husleje under afsoningen, skal du medbringe dokumentation for boligudgifter samt aktuelt kontoudtog fra dit pengeinstitut.

 

Socialrådgiver og kontaktperson

Du vil komme til en samtale ved en socialrådgiver indenfor den første uge, hvor der her vil blive udarbejdet en afsoningsplan, således denne kan understøtte og målrette din afsoning og udslusning, så du er klædt på til et liv uden kriminalitet, når du bliver løsladt.

Kontaktpersonen er en fængselsbetjent, der sammen med socialrådgiveren varetager sagsbehandlingen af din sag sammen med dig.

Sammen laver I også en handleplan, som løbende vil blive fulgt op under din afsoning.

 

Beskæftigelse/ Aktivering.

Under afsoningen er der beskæftigelsespligt. Der er mulighed for beskæftigelse indenfor følgende områder: økologisk landbrug, drivhusgartneri, vedligeholdelse af park og bygninger (maler, smed, tømrer), diverse rengøring og produktionsværksted. Desuden vil det være muligt at modtage undervisning i fængslets interne skole. Fængslet tilbyder samtidigt Det Kognitive Færdighedsprogram, Anger Management og samarbejder i øvrigt med Dialog mod vold.

I fængslet findes desuden pr. medio november 2006 behandlingstilbud for forskellige former for stofmisbrug. Behandlingen træder i stedet for den almindelige beskæftigelse.

 

Brevveksling

Du kan under afsoningen modtage og afsende post. Breve til klienter sendes til adressen:

(klientens navn og evt. afdeling)

Søbysøgård Fængsel

Søvej 27, Nr. Søby

5792 Årslev

 

Besøg

Der er besøgstid lør-, søn- og helligdage 10.00-18.00.

De besøgende må ikke medbringe drikkevarer, mobiltelefoner, fotoapparater, hunde og andre husdyr m.v. Færdigtilberedt mad må medbringes i det omfang, det fortæres under besøget.

 Det er kun muligt at have 4 godkendte besøgende på besøg ad gangen. Fængslet har ret til at kontrollere de besøgende i Kriminalregistret, og de kan evt. nægtes tilladelse til besøg.

Personalet skal have besked om navnene på de besøgende senest den pågældende dag besøget finder sted kl. 9.00. Besøget sker på afdelingen eller på dele af fængslets område.

Børn må kun komme sammen med voksne, som har opsynspligt under besøget. Der forefindes legerum til børnene.

Nærmere oplysning vedrørende besøg fås hos personalet efter ankomst på fængslet.

 

Transporthjælp:

Har du børn under 18 år, har dine pårørende mulighed for at søge transporthjælp én gang om måneden.

Yderligere oplysninger findes på: www.kriminalforsorgen.dk , ”For familier”. Her findes der også ansøgningsskemaer.

 

Børneansvarlig:

På fængslet er der tre børneansvarlige, som både afholder samtaler i fædregrupper samt laver forskellige aktiviteter for klienter og deres børn.

 

 

Lars S. Vinther

Institutionsleder