Information om din afsoning på den lukkede afdeling.

Fremmøde:

Du skal møde på det angivne tidspunkt, der står i din indkaldelse, du har modtaget.

Det er vigtigt, at du møder rettidig, da for sent fremmøde kan medføre en bøde på 1000 kr. samt kan få betydning for, at du ikke har mulighed for at søge om udgang de første tre måneder.

 

Legitimation:

Du skal medbringe tilsigelsen, sygesikringsbevis og legitimation med billede (pas, ID-kort el.lign.)

 

 Ændring af afsoningssted:

 Afsoningsstedet kan blive ændret, hvis der ikke er plads, eller af andre særlige grunde.

Der henvises i øvrigt til indkaldelsen for yderligere oplysninger.

 

Rådgivning:

Inden du møder til afsoning, kan du tale med din forsvarer om mulighederne for udsættelse eller be-nådning. Du kan få rådgivning om personlige og sociale forhold på bistandskontoret eller i den lokale afde-ling af Kriminalforsorgen.

 

Udsættelse:

Der henvises til indkaldelsen for information om udsættelse.

 

Udeblivelse og forsinkelse:

 Hvis du udebliver, vil du blive anholdt af politiet.

 

Forsinkelse:

Opmærksomheden henledes på, at det tillægges betydning ved vurderingen af risikoen for misbrug af en eventuel senere udgangstilladelse, hvis du ikke er mødt frem i overensstemmelse med indkaldelsen. Du kan ligeledes risikere at få en bøde på 1000 kr for for sent fremmøde.

Se i øvrigt indkaldelsen.

 

Ankomst:

Du skal ved ankomst til fængslet henvende dig i hovedvagten. Følg skiltene.

 

Indkvartering:

På den lukkede afdeling indkvarteres du på en enmandsstue. Stuen har eget toilet og bad. Du skal ikke medbringe håndklæder og sengelinned, idet det udleveres ved din ankomst.

 

 Private ejendele:

Du skal selv medbringe: Toiletartikler og privat tøj (herunder evt. sportstøj).

Fængslet udleverer: Sengelinned, håndklæder samt arbejdstøj.

Penge: Fængslet er kontantløst. Kontanter udleveres kun i forbindelse med udgang, frigang og besøg m.v.  Hvis du medbringer kontanter, er der mulighed for at indsætte dem på en personlig konto i fængslet med henblik på nethandel.

Det er ikke tilladt at medbringe: Dyner og puder, fotografiapparater, MP3 afspillere, personsøgere, compu-ter, TV, radio eller nogen form for mad- og drikkevarer.

Cigaretter kan købes ved ankomst.

Du kan benytte dit private tøj under opholdet, og der er vaskemaskiner og tørrefaciliteter på alle afsnit.

Medbragte og tilsendte ejendele udleveres på eget ansvar.

Effekter vil blive gennemgået af personalet. Du vil blive personundersøgt ved ankomst.

 

Mobiltelefon:

 Det er ikke tilladt at være i besiddelse af og benytte egen mobiltelefon under afsoningen. Der er dog mu-lighed for at få godkendt nogle telefonnumre, du kan ringe til fra en klienttelefon.

 

Indkøb:

Du skal under afsoningen selv sørge for forplejning. Det skal pointeres, at mad og drikkevarer ikke må medbringes til afsoningen. Der handles via nethandel. Du vil få nærmere information om dette ved ankom-sten.

 

TV og radio:

Der er TV i de fælles opholdsrum. Endvidere forefindes TV og radio på alle stuer. Disse kan lejes for et mindre beløb pr. uge.

Der er ligeledes mulighed for at leje PS-3

 

Medicin og lægebistand:

Husk ved ankomsten til fængslet altid at aflevere al medbragt medicin, da denne ellers vil blive konfiskeret.

 

Der er tilknyttet tre sygeplejersker og en læge til fængslet. Sygeplejerskerne har konsultation alle hverdage og lægen træffes én dag ugentligt. I akutte tilfælde konsulteres lægevagten.

Der er ligeledes mulighed for gennem sygeplejersken at træffe aftale om psykiatrisk bistand hos en psykia-trisk konsulent, som kommer efter behov (i reglen een gang månedligt).

Det er kun afsonere, som forventes at have en opholdstid på over 3 mdr. i fængslet, som har adgang til tandlægebehandling hos tandlægen tilknyttet Søbysøgård, og det kun i de specifikke tilfælde, hvor der gi-ves tilskud fra den offentlige sygesikring.

Nødbehandling dvs. behandling af akutte, behandlingskrævende tandtilstande finder dog sted uanset afso-ningens længde.

 

Orientering om regler på afdelingen til klienter:

Afd. H. består af H1, H2 med 14 pladser hver, og H3 består ligeledes af 14 pladser, men kan opdeles i 2x7 pladser.

Du er selv ansvarlig for hvad der er på din opholdsrum, så lås altid døren efter dig.

Celleinventar og møbler er dit ansvar, såfremt dette beskadiges forsætligt eller groft uansvarligt, vil du blive pålagt at erstatte dette.

Der er rygeforbud overalt indendørs på Søbysøgård, eneste undtagelser er dit egen opholdsrum.  Rygning skal foregå bag lukket dør.  E-cigaretter må ikke forefindes på fængslet. D. 1. april 2017 træder en ny lov i kraft, der betyder, at der KUN må ryges udendørs.

Når du forlader dit opholdsrum skal lyset, radio, tv, playstation osv. være slukket. Radiatoren skal ved udluftning på cellen stå på *.

Du må ikke gå på andre afdelinger end din egen.

Du må ikke spille generende højt på radio, fjernsyn o.l. Når du spiller skal døren være lukket. Radio m.v. kan inddrages af personalet, hvis du ikke skruer ned, når du bliver bedt om det, af personalet.

Du må ikke være i besiddelse af eller indtage alkohol, euforiserende og bedøvende stoffer eller anabolske stoffer.

Du må ikke have genstande der kan benyttes til indtagelse af euf. stoffer o.l. på dit opholdsrum.

Du må ikke have medicin e.l. på dit opholdsrum. Vitaminpiller skal opbevares på vagtkontoret.

 

Kontanthjælpsmodtager:

Hvis du under afsoningen modtager kontanthjælp eller sygedagpenge, har fængslet pligt til at underrette

modtagere m.v. kommunen. Endvidere underrettes kommunen, hvis du ved indsættelsen får social pension, og hvis opholdet strækker sig ud over den måned, der følger efter indsættelsesmåneden.

 

Husleje:

Hvis du ønsker hjælp til at der søges om økonomisk hjælp til betaling af husleje under afsoningen, skal du medbringe dokumentation for boligudgifter samt aktuelt kontoudtog fra dit pengeinstitut.

 

Beskæftigelse:

Under afsoningen er der beskæftigelsespligt. Der er mulighed for beskæftigelse indenfor metal, træ og montage. Desuden vil der være mulighed for at modtage undervisning og du kan evt. blive godkendt til selvstudie, hvor du har mulighed for at have en PC på cellen. Denne er dog sikret, således at der kun er begrænset adgang til hjemmesider.

 

Socialrådgiver og kontaktperson:

Du vil komme til en samtale ved en socialrådgiver indenfor den første uge, hvor der her vil blive udarbejdet en afsoningsplan, således denne kan understøtte og målrette din afsoning og udslusning, så du er klædt på til et liv uden kriminalitet, når du bliver løsladt.

Kontaktpersonen er en fængselsbetjent, der sammen med socialrådgiveren varetager sagsbehandlingen af din sag sammen med dig.

Sammen laver I også en handleplan, som løbende vil blive fulgt op under din afsoning.

Fængslet tilbyder samtidigt Det Kognitive Færdighedsprogram og Anger Management. Desuden samarbejder vi med Dialog mod vold.

 

Misbrugsbehandling:

Der er mulighed for at få behandling, når du afsoner. Behandlingen varetages af Drop Ud.

 

Brevveksling:

Du kan under afsoningen modtage og afsende post. Breve til klienter sendes til adressen:

(klientens navn og evt. afdeling)

Søbysøgård fængsel

Søvej 27, Nr. Søby

5792 Årslev

 

Besøg:

For at få besøg på Søbysøgård skal alle besøgende have en besøgstilladelse.

Der vil blive udfærdiget et besøgs Id, med foto til dine besøgende.

Der kræves en særskilt besøgstilladelse til hver besøgende.

Alle besøgende vil blive tjekket i Kriminal Registret.

Besøg af børn og unge under 15 år kan ske sammen med forældre / værge, der har godkendt besøgstilladelse.

Hvis barnet / den unge kommer på besøg med en anden end forældrene kræves der en skriftlig tilladelse fra forældrene. Tilladelsen indhentes af fængslet.

Unge mellem 15 år og 18 år kan få besøgstilladelse, såfremt der foreligger en skriftlig tilladelse fra en af forældrene/værge (samtykkeerklæring).

Der er mulighed for besøg på hverdage mellem kl. 15.30 og 17.30 samt 18.00 og 20.00.

Lørdage, søndage og helligdage i tidsrummet kl. 10.00 til 12.00 samt 13.00 og 15.00 

Besøg bestilles af den besøgende på hverdage ml. kl. 17.00 og 19.00 samt lør-søn 10.00 og 12.00, på telefon 7255 3827 

Besøgende må ikke medtage noget i forbindelse med besøget.

Den lukkede afdeling har også en besøgslejlighed, hvor der er mulighed for at dine nærmeste pårørende kan overnatte sammen med dig. Lejligheden er forbeholdt klienter med børn. Det kræver dog en særlig godkendelse, hvorfor ansøgning om dette, vil blive behandlet på et ugentligt møde i fængslet, hvor socialrådgiver og enhedschef deltager.

 

Transporthjælp:

Har du børn under 18 år, har dine pårørende mulighed for at søge transporthjælp én gang om måneden.

Yderligere oplysninger findes på: www.kriminalforsorgen.dk , ”For familier”. Her findes der også ansøgningsskemaer.

 

Børneansvarlig:

På fængslet er der tre børneansvarlige, som både afholder samtaler i fædregrupper samt laver forskellige aktiviteter for klienter og deres børn.

 

Kørselsvejledning:

Hvis du køres i bil af pårørende/bekendte:

Hvis du ankommer fra Odense-siden skal du køre ad rute 43 Odense – Faaborg.

Efter Nr. Lyndelse kører du til højre mod Nr. Søby. I Nr. Søby drejes der til højre mod Søbysøgård.

Hvis du kommer fra Svendborg-siden kører du ad den nye motorvej til afkørsel Årslev. Her kører du mod Nr. Lyndelse/Faaborg. I rundkørslen syd for Nr. Lyndelse køres mod Faaborg og kort efter til højre mod Nr. Søby. I Nr. Søby drejes til venstre v/Odensevej – herefter følges skiltene til Søbysøgård.

 

Med offentlig transport:

Hvis du benytter bussen fra Odense Banegård, tager du Fynbus rute 141, Odense/Faaborg. Du skal bede om at blive sat af ved Gartnervænget i Nr. Søby. Herefter skal du gå fremad til gadekæret og til højre der, hvorefter alleen til fængslet ligger ca. 500 fremme (ved søen)

Kommer du fra Svendborg-siden tager du toget mod Odense. I Odense skiftes til forbindelse mod Faaborg og beskrivelse som ovenfor følges. Der findes ingen direkte forbindelse fra Svendborg til Nr. Søby.